Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vacature plaatsingen en aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Kappersjobagent.nl producten en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vacature plaatsingen en aanbiedingen van Kappersjobagent.nl en op alle met Kappersjobagent.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kappersjobagent.nl ingestemd is.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kappersjobagent.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Kappersjobagent.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7 Door het gebruik van de internetsites van Kappersjobagent.nl en/of het plaatsen van een bestelling/vacature aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of er ruimte is op Kappersjobagent.nl . Bij aanbiedingen via de internetsites wordt dit of telefonisch, of per fax, of per E-mail, kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Kappersjobagent.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Kappersjobagent.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kapperjobagent.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij specifiek omschreven.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsites met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Kappersjobagent.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kappersjobagent.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Dit geld niet voor vacatures, deze zijn inclusief aflever kosten.
4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald : iDeal.
Kappersjobagent.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsites of via een schriftelijke mededeling van Kappersjobagent.nl.
4.2 In het geval door Kappersjobagent.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten(als deze gemaakt worden) altijd voor rekening van koper en wordt de vacature niet online geplaatst.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Kappersjobagent.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Kappersjobagent.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Pas na volledige betaling komt de vacature online.
6. Garantie en aansprakelijkheid
6.1 Kappersjobagent.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 Het betalingsbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de duur van de plaatsing.
6.3 Kappersjobagent.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van kappersjobagent.nl. Kappersjobagent.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
6.5 Indien Kappersjobagent.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
6.6 De Koper is gehouden Kappersjobagent.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Kappersjobagent.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
6.8 Dit artikel is niet van toepassing op consumentenkoop als bedoeld in titel 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.
7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is Spullen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet uitsluitend stakingen, brand, bedrijfsstoringen of energiestoringen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsites.
8. Intellectuele eigendom
8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsites berusten bij Kappersjobagent.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9. Persoonsgegevens.
9.1 Kappersjobagent.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kappersjobagent.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11. Links
11.1 De site van Kappersjobagent.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Kappersjobagent.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
12. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan Kappersjobagent.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Kappersjobagent.nl vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Kappersjobagent.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u Kappersjobagent.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.